منچ 4 نفره

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1216117 haji7khat asoo golsa50000ms toofan91  haji7khat  asoo  golsa50000ms 2015-05-06 19:41:21
1216114 golsa50000ms bahar67 toofan91 2 haji7khat  golsa50000ms  toofan91 2  haji7khat 2015-05-06 19:21:28
1216093 DoOkhiNamAki golsa50000ms mohammad9288 abolfazl2  DoOkhiNamAki  golsa50000ms  mohammad9288 2015-05-06 18:43:15
1216049 golsa50000ms milad joft 2 mohsenp M0hamad rez4  milad joft 2  mohsenp  M0hamad rez4 2015-05-06 17:11:13
1215957 haji7khat 2 bahar67 mosafer01 pouria02  haji7khat 2  bahar67  pouria02 2015-05-05 12:53:02
1215949 mosafer01 milad joft 2 bahar67 haji7khat  milad joft 2  bahar67  haji7khat 2015-05-05 12:35:45
1214916 milad joft 2 abolfazl2 toofan91 golsa50000ms  milad joft 2  abolfazl2  toofan91 2015-05-02 21:05:22
1214732 DoOkhiNamAki AmiirAlii abolfazl2 milad joft 2  DoOkhiNamAki  AmiirAlii  milad joft 2 2015-05-02 14:00:40
1214707 abolfazl2 milad joft 2 amirhossein9ir toofan91  abolfazl2  amirhossein9ir  toofan91 2015-05-02 12:56:20
1214548 behnam26 majid 1985 golsa50000ms haji7khat  behnam26  majid 1985  golsa50000ms 2015-05-01 22:18:36
1214402 milad joft 2 golsa50000ms abolfazl2 imaaan 2  milad joft 2  abolfazl2  imaaan 2 2015-05-01 17:27:16
1214377 abolfazl2 milad joft 2 imaaan golsa50000ms  abolfazl2  milad joft 2  golsa50000ms 2015-05-01 16:47:49
1214330 kamii golsa50000ms milad joft 2 toofan91  kamii  golsa50000ms  toofan91 2015-05-01 14:44:26
1214315 milad joft 2 golsa50000ms toofan91 kamii  milad joft 2  golsa50000ms  kamii 2015-05-01 14:12:19
1213786 *nazar*(^_^) jack68 2 nazanin222 2 bahar67  *nazar*(^_^) 2015-04-30 01:51:54
1213771 *nazar*(^_^) bahar67 jack68 nazanin222  *nazar*(^_^)  jack68  nazanin222 2015-04-30 01:08:51
1213338 gorgan majid 1985 arash021 bahar67  gorgan  majid 1985  arash021 2015-04-28 22:19:09
1213334 gorgan majid 1985 bahar67 arash021  gorgan  majid 1985  arash021 2015-04-28 22:10:05
1213324 majid 1985 gorgan golsa50000ms 2 bahar67  majid 1985  gorgan  bahar67 2015-04-28 21:55:54
1212990 bahman11 bahar67 arash021 majid 1985  majid 1985 2015-04-27 22:24:20
1212979 golsa50000ms bahar67 bahman11 arash021  bahar67  bahman11  arash021 2015-04-27 21:33:54
1212364 bahar67 reza329 ghazaleh2 shahrokh64  bahar67  reza329  shahrokh64 2015-04-26 13:12:47
1212046 setare70 bahar67 bhnam1993 reza329  setare70  bhnam1993  reza329 2015-04-25 12:21:08
1212021 NILOFAR72 bahar67 hadi67 2 ghazaleh2 2  bahar67  hadi67 2  ghazaleh2 2 2015-04-25 11:37:13
1212020 ghazaleh2 bahar67 NILOFAR72 hadi67 2  bahar67  NILOFAR72  hadi67 2 2015-04-25 11:34:22
1212016 NILOFAR72 ghazaleh2 bahar67 hadi67  ghazaleh2  bahar67  hadi67 2015-04-25 11:28:50
1211674 milad joft 2 toofan91 golsa50000ms imaaan  toofan91  golsa50000ms  imaaan 2015-04-24 14:07:13
1211673 milad joft 2 toofan91 golsa50000ms imaaan 2  milad joft 2  toofan91  imaaan 2 2015-04-24 13:58:43
1211672 golsa50000ms 2 toofan91 imaaan milad joft 2  golsa50000ms 2  imaaan  milad joft 2 2015-04-24 13:44:55
1211411 ali4243 abolfazl2 milad joft 2 golsa50000ms  ali4243  milad joft 2  golsa50000ms 2015-04-23 20:24:11
1211344 milad joft 2 2 sa2012 2 bahar67 2 vaheds  milad joft 2 2  sa2012 2  bahar67 2 2015-04-23 17:46:13
1211338 milad joft 2 arian0000 golsa50000ms sa2012  milad joft 2  arian0000  sa2012 2015-04-23 17:32:53
1211336 milad joft 2 bahar67 golsa50000ms arian0000  milad joft 2  golsa50000ms  arian0000 2015-04-23 17:30:36
1211335 milad joft 2 2 arian0000 2 golsa50000ms 2 sosmar2013 2  milad joft 2 2  arian0000 2  golsa50000ms 2 2015-04-23 17:26:31
1211323 milad joft 2 golsa50000ms vaheds sosmar2013  milad joft 2  golsa50000ms  sosmar2013 2015-04-23 16:43:56
1211322 W4R7UN3 2 bahar67 3 golsa50000ms 3 vaheds  bahar67 3  golsa50000ms 3  vaheds 2015-04-23 16:38:08
1211311 golsa50000ms bahar67 2 vaheds 2 W4R7UN3  golsa50000ms  bahar67 2  vaheds 2 2015-04-23 16:02:41
1211306 toofan91 bahar67 golsa50000ms bagher khan  bahar67  golsa50000ms  bagher khan 2015-04-23 15:20:52
1211149 golsa50000ms DoOkhiNamAki W4R7UN3 vaheds  golsa50000ms  DoOkhiNamAki  W4R7UN3 2015-04-23 11:20:52
1211140 SEVEN 7 2 golsa50000ms 2 vaheds 2 DoOkhiNamAki  golsa50000ms 2  vaheds 2  DoOkhiNamAki 2015-04-23 11:09:32
1211110 golsa50000ms 2 saeed3431 2 W4R7UN3 NILOFAR72  golsa50000ms 2  saeed3431 2  W4R7UN3 2015-04-23 10:10:11
1210990 bagher khan golsa50000ms toofan91 farhan 75  bagher khan  golsa50000ms  toofan91 2015-04-22 21:12:17
1210983 bagher khan dumb and dumber golsa50000ms SEVEN 7  dumb and dumber  golsa50000ms  SEVEN 7 2015-04-22 20:50:25
1210957 milad joft 2 abolfazl2 golsa50000ms zangan  milad joft 2  abolfazl2  golsa50000ms 2015-04-22 18:59:27
1210861 milad joft 2 golsa50000ms selena93 toofan91  golsa50000ms 2015-04-22 16:00:37
1210843 golsa50000ms selena93 hadi67 2 milad joft 2  golsa50000ms  selena93  milad joft 2 2015-04-22 15:22:52
1210746 golsa50000ms bahar67 SEVEN 7 3 setare70  golsa50000ms  bahar67  setare70 2015-04-22 12:33:58
1210739 SEVEN 7 bahar67 setare70 golsa50000ms 2  bahar67  setare70  golsa50000ms 2 2015-04-22 12:04:32
1210733 SEVEN 7 bahar67 golsa50000ms setare70  SEVEN 7  bahar67  setare70 2015-04-22 11:52:14
1210727 setare70 golsa50000ms bahar67 SEVEN 7  golsa50000ms  bahar67  SEVEN 7 2015-04-22 11:18:03
1209411 Morteza2020 bahar67 mahtab1370 sami59  Morteza2020  mahtab1370  sami59 2015-04-19 00:37:16
1209410 mahtab1370 sami59 bahar67 Morteza2020  mahtab1370  sami59  bahar67 2015-04-19 00:28:08
1209402 saharrrr bahar67 mahtab1370 Morteza2020  saharrrr  bahar67  mahtab1370 2015-04-19 00:14:25
1209066 mahtab1370 bahar67 sami59 nazer3  mahtab1370  bahar67  sami59 2015-04-18 02:22:41
1209064 bahar67 nazer3 mahtab1370 sami59  bahar67  nazer3  sami59 2015-04-18 01:54:47
1207945 bahar67 2 arash777 dumb and dumber 2 sosmar2013  bahar67 2  arash777  sosmar2013 2015-04-15 23:46:34
1207924 bahar67 dumb and dumber arash777 sosmar2013  bahar67  dumb and dumber  sosmar2013 2015-04-15 23:25:04
1207792 hoomantefo SEVEN 7 qhazaleh golsa50000ms  hoomantefo  SEVEN 7  golsa50000ms 2015-04-15 19:37:17
1207785 SEVEN 7 golsa50000ms hoomantefo dumb and dumber  SEVEN 7  golsa50000ms  hoomantefo 2015-04-15 19:21:02
1207780 SEVEN 7 golsa50000ms hoomantefo dumb and dumber  SEVEN 7  hoomantefo  dumb and dumber 2015-04-15 19:11:39
1207779 hoomantefo SEVEN 7 dumb and dumber golsa50000ms  hoomantefo  dumb and dumber  golsa50000ms 2015-04-15 19:09:31
1207759 SEVEN 7 2 hoomantefo asoo dumb and dumber  SEVEN 7 2  asoo  dumb and dumber 2015-04-15 18:25:04
1207752 SEVEN 7 2 dumb and dumber hoomantefo golsa50000ms  SEVEN 7 2  dumb and dumber  hoomantefo 2015-04-15 18:12:45
1207749 golsa50000ms hoomantefo dumb and dumber SEVEN 7  golsa50000ms  hoomantefo  dumb and dumber 2015-04-15 18:07:38
1207533 setare70 raha0021 sa eid masoumeh15  setare70  raha0021  sa eid 2015-04-15 10:52:19
1207317 SEVEN 7 2 hoomantefo 2 dumb and dumber 2 arash021  SEVEN 7 2  hoomantefo 2  arash021 2015-04-14 21:22:02
1207281 SEVEN 7 2 toofan91 javadpanj 2 arash021 2  toofan91  javadpanj 2  arash021 2 2015-04-14 20:26:04
1207278 javadpanj arash021 SEVEN 7 NILOFAR72  arash021  SEVEN 7  NILOFAR72 2015-04-14 20:21:33
1207047 dumb and dumber golsa50000ms behnam26 sosmar2013  dumb and dumber  behnam26  sosmar2013 2015-04-14 12:51:01
1207046 dumb and dumber golsa50000ms behnam26 sosmar2013  golsa50000ms  behnam26  sosmar2013 2015-04-14 12:47:09
1206995 setare70 masoumeh15 sa eid 2 BABAK65  setare70  sa eid 2  BABAK65 2015-04-14 11:32:05
1206965 sa eid setare70 BABAK65 mohamadam  setare70  BABAK65  mohamadam 2015-04-14 10:39:48
1206674 golsa50000ms arian0000 dumb and dumber hoomantefo  golsa50000ms  dumb and dumber  hoomantefo 2015-04-13 17:25:09
1206485 SEVEN 7 raha0021 hadi67 2 hoomantefo  SEVEN 7  raha0021  hoomantefo 2015-04-13 12:08:05
1206480 SEVEN 7 hoomantefo raha0021 hadi67  SEVEN 7  hoomantefo  hadi67 2015-04-13 11:49:04
1206067 hoomantefo mahtab1370 dumb and dumber bahar67  hoomantefo  dumb and dumber  bahar67 2015-04-12 14:03:22
1206054 arian0000 bahar67 2 SEVEN 7 sosmar2013  arian0000  bahar67 2  sosmar2013 2015-04-12 13:20:04
1206045 dumb and dumber hoomantefo SEVEN 7 bahar67  hoomantefo  SEVEN 7  bahar67 2015-04-12 12:55:39
1206032 SEVEN 7 hoomantefo dumb and dumber bahar67  SEVEN 7  hoomantefo  bahar67 2015-04-12 12:47:55
1205933 sami59 hoomantefo bahar67 2 mahtab1370  hoomantefo  bahar67 2  mahtab1370 2015-04-12 00:52:09
1205924 sami59 bahar67 2 hoomantefo mahtab1370  bahar67 2  hoomantefo  mahtab1370 2015-04-12 00:31:32
1205923 bahar67 hoomantefo arash021 sami59  bahar67  arash021  sami59 2015-04-12 00:26:33
1205806 bahar67 hoomantefo PhantOm 2 sosmar2013  hoomantefo 2015-04-11 20:23:05
1205784 bahar67 hoomantefo PhantOm *saharnaz*  bahar67  hoomantefo  *saharnaz* 2015-04-11 19:43:37
1205600 mosafer01 bahar67 hoomantefo arash021  bahar67  hoomantefo  arash021 2015-04-11 15:17:22
1205551 bahar67 toofan91 raha0021 D90kh  toofan91  raha0021  D90kh 2015-04-11 14:28:02
1204160 FRANKI 2 sami59 2 golsa50000ms 2 sosmar2013  FRANKI 2  sami59 2  sosmar2013 2015-04-08 16:27:53
1202313 raminbahri bahar67 kaiko mosafer01  raminbahri  bahar67  kaiko 2015-04-04 20:37:13
1202307 kaiko abolfazl2 bahar67 bea bazi 2  kaiko  bahar67  bea bazi 2 2015-04-04 20:20:55
1202296 bahar67 kaiko abolfazl2 raminbahri  bahar67  kaiko  raminbahri 2015-04-04 19:55:17
1201712 mosafer01 2 dani96 elinazzzzz 2 sosmar2013  mosafer01 2  dani96  sosmar2013 2015-04-03 20:05:01
1198778 abolfazl2 FRANKI hoomantefo SEVEN 7  FRANKI  hoomantefo  SEVEN 7 2015-03-29 20:46:27
1196456 FRANKI ghazal99 amirhossein9ir asoo  FRANKI  ghazal99  asoo 2015-03-24 14:29:15
1196283 FRANKI asoo merikh bhnam1993  FRANKI  merikh  bhnam1993 2015-03-23 23:22:19
1195075 amirhossein9ir bhnam1993 Marmilo 2 SEVEN 7 2  amirhossein9ir  bhnam1993  SEVEN 7 2 2015-03-20 16:10:56
1194263 SEVEN 7 sa5an paliz mehr888  SEVEN 7  sa5an  paliz 2015-03-18 21:25:49
1194049 sara ap qhazaleh haji7khat SEVEN 7  sara ap  qhazaleh  haji7khat 2015-03-18 13:19:51
1191862 queen 66 bahar67 Eblis golsa50000ms  queen 66  bahar67  golsa50000ms 2015-03-13 23:12:42
1191857 bahar67 Eblis golsa50000ms sosmar2013  Eblis  golsa50000ms  sosmar2013 2015-03-13 22:54:31بهترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S ( رکورد : 167 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S (رکورد: 201 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر منچ 4 نفره :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  E.N.I.S ۲۰۱ ۱۶۷ ۳۴ ۱۳۳
۲  sosmar2013 ۱۰۷ ۹۵ ۱۲ ۸۳
۳  nilo0far ۱۱۰ ۹۱ ۱۹ ۷۲
۴  DoOkhiNamAki ۱۲۶ ۹۵ ۳۱ ۶۴
۵  yunes_yusefi ۷۷ ۶۷ ۱۰ ۵۷
۶  faranak rad ۷۲ ۵۸ ۱۴ ۴۴
۷  pichpichak ۹۵ ۶۹ ۲۶ ۴۳
۸  reza329 ۷۵ ۵۹ ۱۶ ۴۳
۹  Fatima7496 ۴۷ ۴۰ ۷ ۳۳
۱۰  *saharnaz* ۶۶ ۴۷ ۱۹ ۲۸
۱۱  sarasimsim ۳۹ ۳۲ ۷ ۲۵
۱۲  Shaboon Kadkhoda ۳۸ ۳۰ ۸ ۲۲
۱۳  golsa50000ms ۴۹ ۳۵ ۱۴ ۲۱
۱۴  hanyeh ۴۹ ۳۵ ۱۴ ۲۱
۱۵  Parsa74 ۳۰ ۲۵ ۵ ۲۰
۱۶  faranak rad 2 ۳۰ ۲۵ ۵ ۲۰
۱۷  Terorist ۴۱ ۳۰ ۱۱ ۱۹
۱۸  bahar67 ۴۲ ۳۰ ۱۲ ۱۸


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی منچ 4 نفره است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1430929853