منچ 4 نفره

شما همکنون عضو سایت آخجون بازی نیستید و یا اینکه در صفحه شخصی خود لاگین نیستید .

برای اجرای بازی ها می بایست در اکانت خود وارد شده باشید


ورود به عضویت عضویت در سایت


100 بازی آخر انجام شده :

شماره بازی بازیکنان برندگان زمان
1222156 golsa50000ms 2 m0hammad9288 bahar67 Dajjal 2  golsa50000ms 2  bahar67  Dajjal 2 2015-05-21 02:02:17
1222151 golsa50000ms m0hammad9288 bahar67 Dajjal  golsa50000ms  m0hammad9288  bahar67 2015-05-21 01:52:00
1222116 bahar67 golsa50000ms sahba haji7khat  bahar67  golsa50000ms  sahba 2015-05-21 01:01:36
1220645 bahar67 M0hamad rez4 golsa50000ms qhazaleh  bahar67  golsa50000ms  qhazaleh 2015-05-18 00:36:06
1220631 golsa50000ms 2 bahar67 M0hamad rez4 kiarang  bahar67  M0hamad rez4  kiarang 2015-05-18 00:03:23
1220420 mohamad087 behnam26 bahar67 golsa50000ms  behnam26 2015-05-17 16:40:13
1220305 negar22222 Pari Banoo 2 golsa50000ms 3 reza329  negar22222  golsa50000ms 3  reza329 2015-05-17 13:29:45
1220297 negar22222 golsa50000ms Pari Banoo 2 reza329  negar22222  golsa50000ms  reza329 2015-05-17 13:20:54
1220294 golsa50000ms 2 mohammadarjmand phlogiston Pari Banoo  golsa50000ms 2  mohammadarjmand  Pari Banoo 2015-05-17 13:19:25
1219546 golsa50000ms 2 omid339 saeed3431 hoomantefo 2  golsa50000ms 2 2015-05-15 13:00:30
1219534 golsa50000ms hoomantefo omid339 saeed3431  hoomantefo  omid339  saeed3431 2015-05-15 12:08:06
1219529 golsa50000ms 2 Suprano toofan91 A-rmin  golsa50000ms 2  Suprano  A-rmin 2015-05-15 11:46:17
1219525 A-rmin toofan91 golsa50000ms Suprano  toofan91  golsa50000ms  Suprano 2015-05-15 11:41:12
1219424 golsa50000ms 2 bahar67 2 Bandit 2 Eblis  golsa50000ms 2 2015-05-14 22:58:50
1219379 Shroudahmad bahar67 golsa50000ms 3 M0hamad rez4  Shroudahmad  bahar67  M0hamad rez4 2015-05-14 18:08:14
1218878 golsa50000ms Rminam DoOkhiNamAki M0hamad rez4  golsa50000ms  Rminam  M0hamad rez4 2015-05-13 12:12:15
1218867 golsa50000ms Rminam DoOkhiNamAki M0hamad rez4  Rminam  DoOkhiNamAki  M0hamad rez4 2015-05-13 11:59:50
1218865 DoOkhiNamAki Rminam M0hamad rez4 golsa50000ms 2  DoOkhiNamAki  M0hamad rez4  golsa50000ms 2 2015-05-13 11:56:29
1218859 DoOkhiNamAki M0hamad rez4 golsa50000ms kaviir  DoOkhiNamAki  M0hamad rez4  golsa50000ms 2015-05-13 11:52:12
1218683 golsa50000ms 3 nazanin222 maral khaton 2 DoOkhiNamAki 2  golsa50000ms 3  nazanin222  maral khaton 2 2015-05-13 00:11:59
1218676 saharrrr maral khaton golsa50000ms DoOkhiNamAki  maral khaton  golsa50000ms  DoOkhiNamAki 2015-05-12 23:56:30
1218672 golsa50000ms 2 maral khaton 2 saharrrr 2 DoOkhiNamAki 2  golsa50000ms 2  maral khaton 2  DoOkhiNamAki 2 2015-05-12 23:51:20
1218670 golsa50000ms maral khaton DoOkhiNamAki saharrrr  golsa50000ms  maral khaton  DoOkhiNamAki 2015-05-12 23:45:38
1218221 maral khaton bahar67 mohsenp ROYASLAND  maral khaton  mohsenp  ROYASLAND 2015-05-11 22:33:38
1218211 maral khaton mohsenp bahar67 toofan91  mohsenp  bahar67  toofan91 2015-05-11 22:12:14
1217092 hanyeh toofan91 hichki golsa50000ms  hanyeh  toofan91  golsa50000ms 2015-05-09 01:18:34
1217086 hanyeh 2 hichki 2 DoOkhiNamAki golsa50000ms 2  hanyeh 2  hichki 2  golsa50000ms 2 2015-05-09 01:01:25
1217070 golsa50000ms A-rmin majid 1985 bahar67  golsa50000ms  majid 1985  bahar67 2015-05-09 00:31:58
1216299 golsa50000ms mohammadarjmand A-rmin DoOkhiNamAki  golsa50000ms  mohammadarjmand  A-rmin 2015-05-07 12:03:58
1216297 golsa50000ms DoOkhiNamAki A-rmin mohammadarjmand  golsa50000ms  DoOkhiNamAki  mohammadarjmand 2015-05-07 11:54:53
1216267 golsa50000ms toofan91 big1280 hamid70  golsa50000ms  toofan91  hamid70 2015-05-07 10:18:03
1216246 golsa50000ms 2 bahar67 hamid70 samira71  golsa50000ms 2  bahar67  samira71 2015-05-07 01:27:14
1216185 bahar67 aminkhan3 golsa50000ms pouriaart 2  aminkhan3  golsa50000ms  pouriaart 2 2015-05-06 23:11:37
1216117 haji7khat asoo golsa50000ms toofan91  haji7khat  asoo  golsa50000ms 2015-05-06 19:41:21
1216114 golsa50000ms bahar67 toofan91 2 haji7khat  golsa50000ms  toofan91 2  haji7khat 2015-05-06 19:21:28
1216093 DoOkhiNamAki golsa50000ms mohammad9288 abolfazl2  DoOkhiNamAki  golsa50000ms  mohammad9288 2015-05-06 18:43:15
1216049 golsa50000ms milad joft 2 mohsenp M0hamad rez4  milad joft 2  mohsenp  M0hamad rez4 2015-05-06 17:11:13
1215957 haji7khat 2 bahar67 mosafer01 pouria02  haji7khat 2  bahar67  pouria02 2015-05-05 12:53:02
1215949 mosafer01 milad joft 2 bahar67 haji7khat  milad joft 2  bahar67  haji7khat 2015-05-05 12:35:45
1214916 milad joft 2 abolfazl2 toofan91 golsa50000ms  milad joft 2  abolfazl2  toofan91 2015-05-02 21:05:22
1214732 DoOkhiNamAki AmiirAlii abolfazl2 milad joft 2  DoOkhiNamAki  AmiirAlii  milad joft 2 2015-05-02 14:00:40
1214707 abolfazl2 milad joft 2 amirhossein9ir toofan91  abolfazl2  amirhossein9ir  toofan91 2015-05-02 12:56:20
1214548 behnam26 majid 1985 golsa50000ms haji7khat  behnam26  majid 1985  golsa50000ms 2015-05-01 22:18:36
1214402 milad joft 2 golsa50000ms abolfazl2 imaaan 2  milad joft 2  abolfazl2  imaaan 2 2015-05-01 17:27:16
1214377 abolfazl2 milad joft 2 imaaan golsa50000ms  abolfazl2  milad joft 2  golsa50000ms 2015-05-01 16:47:49
1214330 kamii golsa50000ms milad joft 2 toofan91  kamii  golsa50000ms  toofan91 2015-05-01 14:44:26
1214315 milad joft 2 golsa50000ms toofan91 kamii  milad joft 2  golsa50000ms  kamii 2015-05-01 14:12:19
1213786 *nazar*(^_^) jack68 2 nazanin222 2 bahar67  *nazar*(^_^) 2015-04-30 01:51:54
1213771 *nazar*(^_^) bahar67 jack68 nazanin222  *nazar*(^_^)  jack68  nazanin222 2015-04-30 01:08:51
1213338 gorgan majid 1985 arash021 bahar67  gorgan  majid 1985  arash021 2015-04-28 22:19:09
1213334 gorgan majid 1985 bahar67 arash021  gorgan  majid 1985  arash021 2015-04-28 22:10:05
1213324 majid 1985 gorgan golsa50000ms 2 bahar67  majid 1985  gorgan  bahar67 2015-04-28 21:55:54
1212990 bahman11 bahar67 arash021 majid 1985  majid 1985 2015-04-27 22:24:20
1212979 golsa50000ms bahar67 bahman11 arash021  bahar67  bahman11  arash021 2015-04-27 21:33:54
1212364 bahar67 reza329 ghazaleh2 shahrokh64  bahar67  reza329  shahrokh64 2015-04-26 13:12:47
1212046 setare70 bahar67 bhnam1993 reza329  setare70  bhnam1993  reza329 2015-04-25 12:21:08
1212021 NILOFAR72 bahar67 hadi67 2 ghazaleh2 2  bahar67  hadi67 2  ghazaleh2 2 2015-04-25 11:37:13
1212020 ghazaleh2 bahar67 NILOFAR72 hadi67 2  bahar67  NILOFAR72  hadi67 2 2015-04-25 11:34:22
1212016 NILOFAR72 ghazaleh2 bahar67 hadi67  ghazaleh2  bahar67  hadi67 2015-04-25 11:28:50
1211674 milad joft 2 toofan91 golsa50000ms imaaan  toofan91  golsa50000ms  imaaan 2015-04-24 14:07:13
1211673 milad joft 2 toofan91 golsa50000ms imaaan 2  milad joft 2  toofan91  imaaan 2 2015-04-24 13:58:43
1211672 golsa50000ms 2 toofan91 imaaan milad joft 2  golsa50000ms 2  imaaan  milad joft 2 2015-04-24 13:44:55
1211411 ali4243 abolfazl2 milad joft 2 golsa50000ms  ali4243  milad joft 2  golsa50000ms 2015-04-23 20:24:11
1211344 milad joft 2 2 sa2012 2 bahar67 2 vaheds  milad joft 2 2  sa2012 2  bahar67 2 2015-04-23 17:46:13
1211338 milad joft 2 arian0000 golsa50000ms sa2012  milad joft 2  arian0000  sa2012 2015-04-23 17:32:53
1211336 milad joft 2 bahar67 golsa50000ms arian0000  milad joft 2  golsa50000ms  arian0000 2015-04-23 17:30:36
1211335 milad joft 2 2 arian0000 2 golsa50000ms 2 sosmar2013 2  milad joft 2 2  arian0000 2  golsa50000ms 2 2015-04-23 17:26:31
1211323 milad joft 2 golsa50000ms vaheds sosmar2013  milad joft 2  golsa50000ms  sosmar2013 2015-04-23 16:43:56
1211322 W4R7UN3 2 bahar67 3 golsa50000ms 3 vaheds  bahar67 3  golsa50000ms 3  vaheds 2015-04-23 16:38:08
1211311 golsa50000ms bahar67 2 vaheds 2 W4R7UN3  golsa50000ms  bahar67 2  vaheds 2 2015-04-23 16:02:41
1211306 toofan91 bahar67 golsa50000ms bagher khan  bahar67  golsa50000ms  bagher khan 2015-04-23 15:20:52
1211149 golsa50000ms DoOkhiNamAki W4R7UN3 vaheds  golsa50000ms  DoOkhiNamAki  W4R7UN3 2015-04-23 11:20:52
1211140 SEVEN 7 2 golsa50000ms 2 vaheds 2 DoOkhiNamAki  golsa50000ms 2  vaheds 2  DoOkhiNamAki 2015-04-23 11:09:32
1211110 golsa50000ms 2 saeed3431 2 W4R7UN3 NILOFAR72  golsa50000ms 2  saeed3431 2  W4R7UN3 2015-04-23 10:10:11
1210990 bagher khan golsa50000ms toofan91 farhan 75  bagher khan  golsa50000ms  toofan91 2015-04-22 21:12:17
1210983 bagher khan dumb and dumber golsa50000ms SEVEN 7  dumb and dumber  golsa50000ms  SEVEN 7 2015-04-22 20:50:25
1210957 milad joft 2 abolfazl2 golsa50000ms zangan  milad joft 2  abolfazl2  golsa50000ms 2015-04-22 18:59:27
1210861 milad joft 2 golsa50000ms selena93 toofan91  golsa50000ms 2015-04-22 16:00:37
1210843 golsa50000ms selena93 hadi67 2 milad joft 2  golsa50000ms  selena93  milad joft 2 2015-04-22 15:22:52
1210746 golsa50000ms bahar67 SEVEN 7 3 setare70  golsa50000ms  bahar67  setare70 2015-04-22 12:33:58
1210739 SEVEN 7 bahar67 setare70 golsa50000ms 2  bahar67  setare70  golsa50000ms 2 2015-04-22 12:04:32
1210733 SEVEN 7 bahar67 golsa50000ms setare70  SEVEN 7  bahar67  setare70 2015-04-22 11:52:14
1210727 setare70 golsa50000ms bahar67 SEVEN 7  golsa50000ms  bahar67  SEVEN 7 2015-04-22 11:18:03
1209411 Morteza2020 bahar67 mahtab1370 sami59  Morteza2020  mahtab1370  sami59 2015-04-19 00:37:16
1209410 mahtab1370 sami59 bahar67 Morteza2020  mahtab1370  sami59  bahar67 2015-04-19 00:28:08
1209402 saharrrr bahar67 mahtab1370 Morteza2020  saharrrr  bahar67  mahtab1370 2015-04-19 00:14:25
1209066 mahtab1370 bahar67 sami59 nazer3  mahtab1370  bahar67  sami59 2015-04-18 02:22:41
1209064 bahar67 nazer3 mahtab1370 sami59  bahar67  nazer3  sami59 2015-04-18 01:54:47
1207945 bahar67 2 arash777 dumb and dumber 2 sosmar2013  bahar67 2  arash777  sosmar2013 2015-04-15 23:46:34
1207924 bahar67 dumb and dumber arash777 sosmar2013  bahar67  dumb and dumber  sosmar2013 2015-04-15 23:25:04
1207792 hoomantefo SEVEN 7 qhazaleh golsa50000ms  hoomantefo  SEVEN 7  golsa50000ms 2015-04-15 19:37:17
1207785 SEVEN 7 golsa50000ms hoomantefo dumb and dumber  SEVEN 7  golsa50000ms  hoomantefo 2015-04-15 19:21:02
1207780 SEVEN 7 golsa50000ms hoomantefo dumb and dumber  SEVEN 7  hoomantefo  dumb and dumber 2015-04-15 19:11:39
1207779 hoomantefo SEVEN 7 dumb and dumber golsa50000ms  hoomantefo  dumb and dumber  golsa50000ms 2015-04-15 19:09:31
1207759 SEVEN 7 2 hoomantefo asoo dumb and dumber  SEVEN 7 2  asoo  dumb and dumber 2015-04-15 18:25:04
1207752 SEVEN 7 2 dumb and dumber hoomantefo golsa50000ms  SEVEN 7 2  dumb and dumber  hoomantefo 2015-04-15 18:12:45
1207749 golsa50000ms hoomantefo dumb and dumber SEVEN 7  golsa50000ms  hoomantefo  dumb and dumber 2015-04-15 18:07:38
1207533 setare70 raha0021 sa eid masoumeh15  setare70  raha0021  sa eid 2015-04-15 10:52:19
1207317 SEVEN 7 2 hoomantefo 2 dumb and dumber 2 arash021  SEVEN 7 2  hoomantefo 2  arash021 2015-04-14 21:22:02بهترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S ( رکورد : 158 برد)
این لقب به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد برد را در اختیار دارد

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
سخت کوش ترین بازیکن بازی منچ 4 نفره :


E.N.I.S (رکورد: 190 بازی بدون تکرار)

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است
جدول نتایج ليگ برتر منچ 4 نفره :

نام بازیکن بازی برد باخت امتیاز
۱  E.N.I.S ۱۹۰ ۱۵۸ ۳۲ ۱۲۶
۲  sosmar2013 ۱۰۶ ۹۴ ۱۲ ۸۲
۳  nilo0far ۱۰۹ ۹۰ ۱۹ ۷۱
۴  DoOkhiNamAki ۱۲۹ ۹۷ ۳۲ ۶۵
۵  yunes_yusefi ۶۷ ۵۸ ۹ ۴۹
۶  pichpichak ۹۵ ۶۹ ۲۶ ۴۳
۷  faranak rad ۶۹ ۵۵ ۱۴ ۴۱
۸  reza329 ۷۱ ۵۶ ۱۵ ۴۱
۹  Fatima7496 ۴۷ ۴۰ ۷ ۳۳
۱۰  golsa50000ms ۶۷ ۵۰ ۱۷ ۳۳
۱۱  *saharnaz* ۶۶ ۴۷ ۱۹ ۲۸
۱۲  sarasimsim ۳۹ ۳۲ ۷ ۲۵
۱۳  bahar67 ۵۴ ۳۹ ۱۵ ۲۴
۱۴  hanyeh ۴۸ ۳۶ ۱۲ ۲۴
۱۵  Shaboon Kadkhoda ۳۸ ۳۰ ۸ ۲۲
۱۶  faranak rad 2 ۲۹ ۲۵ ۴ ۲۱
۱۷  Parsa74 ۳۰ ۲۵ ۵ ۲۰
۱۸  Terorist ۳۹ ۲۹ ۱۰ ۱۹


لیگ شامل 18 بازیکن برتر بازی منچ 4 نفره است که همواره باهم در رقابت هستند
این رکورد به بازیکنی تعلق دارد که بیشترین تعداد بازی را انجام داده است

این آمار مربوط به 1000 رکورد اخیر ثبت شده در این بازی است

توجه : فقط بازی های بدون تکرار در لیگ محسوب می شوند و تنها بازی اول هر میز شمارش می شود


العربيةБългарскиCatalà简体中文繁體中文ČeštinaDanskNederlandsEnglishEestiSuomiFrançaisDeutschΕλληνικάAyiti kreooliעבריתहिन्दीMagyarBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어LatviešuLietuviųNorskفارسیPolskiPortuguêsRomânРусскийSlovenskýSlovenskiEspañolSvenskaไทยTürkçeУкраїнськаTiếng Việt

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت بازی آنلاین آخجون بازی است.
پشتیبانی فنی : OnArcade.ir | طراحی و کدنویسی : ام وب
|دانلود آهنگ جدید شادمهر
1432719454